Lenovo ThinkSystem SR950 Upper Compute Tray Kit

Produktinformationen
ThinkSystem SR950 Upper Compute Tray KitThinkSystem SR950 Upper Compute Tray Kit with 19k fans, 6-8S Upgrade v2